Política de Privacitat

I. Responsable del Tractament

 

Denominació social: BNC10 BARCELONA FINTECH S.L.

Número d’Identificació Fiscal: B67261313

Domicili social: Carrer Aragó núm. 383 7ªPlanta, 08013 Barcelona.

Inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 46514 Foli 8 Fulla B-522463.

Email de contacte: [email protected]      

 

II. Consentiment

Quan l’Usuari accedeix i usa l’App/Web de BNC10 es compromet a acceptar la present Política de Privacitat, així com les disposicions establertes en l’Avís Legal, Condicions d’Ús i Política de Cookies.

Les dades obtingudes per BNC10 s’utilitzen per al correcte funcionament de les eines de l’App/Web. Davant qualsevol negativa o error en el subministrament de dades BNC10 no podrà oferir adequadament les prestacions i serveis sol·licitats.

 

III. Finalitat del tractament de dades

BNC 10 tractarà les dades amb les següents finalitats:

Alta de l’usuari i compliment de la relació contractual del compte. Per a l’execució de la prestació dels serveis serà necessari l’intercanvi de les dades de l’Usuari entre BNC 10 i les terceres entitats amb les quals col·labora.

Valoració de risc de les operacions.

Navegació a través de l’App/Web

Remetre, per qualsevol mitjà, inclosos per mitjans electrònics, comunicacions comercials en relació als productes i serveis oferts per BNC10, comunicacions que podran dirigir-se en atenció als hàbits de consum, navegació o ús de l’App/Web per part de l’Usuari.

Realització d’informes estadístics anònims sobre l’activitat dels Usuaris en l’App/Web.

Prevenir, investigar i/o descobrir el frau.

Gestionar i executar els pagaments i les operacions executades.

Enviament de comunicacions comercials i tècniques respecte a promocions, descomptes o sortejos organitzats per BNC10, tret que l’usuari s’oposi o arrebossat el

La legitimació del tractament de dades és la prestació d’informació o serveis sol·licitats, així com l’execució del contracte de serveis de pagament amb el consentiment de l’Usuari.

 

IV. Categoria de dades

BNC10 recaptarà les següents dades:

Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça de correu electrònic, adreça postal, imatge, etc.

Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades de família, etc.

Dades economicofinanceres: dades bancàries, codi IBAN i targeta de crèdit o dèbit.

Security PIN

Dades sobre la teva localització: informació sobre la localització geogràfica.

Les dades es tractaran mentre no se sol·liciti la seva supressió, oposició o revocació del consentiment. Una vegada les dades es bloquegin, BNC10 els conservarà durant el període legalment establert a l’efecte de fer efectiva qualsevol acció personal o de responsabilitat civil.

En cap cas BNC10 cedirà les dades a tercers sense informar prèviament la Usuari i requerir el seu consentiment.

 

V. Destinataris de les dades

Les dades es comunicaran a organismes públics per al compliment de les obligacions legals corresponents. Així mateix, les dades es facilitaran als proveïdors de serveis amb els quals BNC10 tingui una relació contractual per al correcte desenvolupament i funcionament del servei. Tals proveïdors poden ser, a títol enunciatiu: desenvolupadors de programa, empreses de seguretat, mailing, processadors de pagament i serveis d’assessorament jurídic.

BNC10 vetllarà per obtenir la confirmació d’aquests proveïdors que realitzen el correcte tractament de les dades dels Usuaris per a les exclusives finalitats de la relació comercial i amb protocols de seguretat adequats segons les dades tractades.

 

VI. Responsabilitats

L’Usuari declara ser major d’edat i que les dades aportades són veraces i exactes, en cas contrari l’Usuari serà responsable de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

 

VII. Drets

Els Usuaris poden exercitar els següents drets:

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.

 

 

 

 

 

En cas que l’usuari consideri que té un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en particular en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’Autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http: //www.agpd.es).

 

VIII. Seguretat

BNC 10  ha adoptat unes mesures de seguretat tècniques i organitzatives per a evitar l’alteració, pèrdua, malament ús, tractament i accés no autoritzat o robatori d’aquestes.

No obstant això, pel fet que BNC10 BARCELONA FINTECH S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o uns altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 

IX. Menors

Els menors de 18 anys no podran usar els serveis de l’App/Web, sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals,  qui seran responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. BNC10 no es fa responsable de les dades que s’haguessin traslladat per part de menors sense l’autorització oportuna.

 

X. Modificació de la Política de Privacitat

BNC10 es reserva el dret a modificar la Política de Privacitat per a adaptar-la als diferents canvis legislatius o canvis en el model de negoci de la societat. Els canvis introduïts es comunicaran a l’Usuari qui en continuar utilitzant o accedint a l’App/Web acceptarà la nova Política de Privacitat.

 

JUST HONEST BANKING

Segueix-nos