Tornar

Guia de la declaració de la renda

Bienvingut/da al tràmit anual que pot fer-se una muntanya tret que treballis en una gestoria o vulguis pagar perquè te la facin: la presentació de la declaració de la renda.

Amb aquesta guia podràs fer el tràmit pas a pas i a cost 0€.

Comencem!

Com fer la declaració de la renda
Tot el que trobaràs en aquesta guia

1. Què és la declaració de la renda? Per a què serveix?

2. Qui ha de presentar-la?

3. Quin percentatge toca pagar segons les rendes?

4. Com accedir a l’esborrany de la declaració de la renda?

5. Com presentar la declaració de la renda?

6. Quina documentació es necessita per a fer la declaració de la renda?

7. Com fer la declaració si he estat en ERTO?

8. Com pago o rebo els diners d’hisenda?

9. Calendari de la renda 2020-2021

1. Què és la declaració de la renda? Per a què serveix?

La declaració de la renda o l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és un impost anual a pagar a l’Agència Tributària amb el qual es graven tots els ingressos nets rebuts durant l’any natural ja passat: ja sigui la nòmina, lloguers, dividends, venda de fons d’inversió…

La declaració de la renda serveix per a liquidar l’IRPF i per al coneixement de rendes i patrimonis de la ciutadania per part de l’Agència Tributària.

Per a estalviar-te temps anirem per punts i així descobrir detalls que potser desconeixies:

· No tothom té l’obligació de realitzar la declaració de la renda, ja que això varia en funció de les rendes obtingudes durant l’any (s’explica més endavant).

· S’inclou qualsevol tipus d’ingrés, incloses plusvàlues, prestacions públiques (com les pensions), rendes de capital i guanys patrimonials (com la loteria).

· Aplica únicament a les persones físiques (humans), ja que les persones jurídiques (empreses o societats), contribueixen amb els seus propis tributs, mitjançant l’Impost de Societats.

· Les persones autònomes també han de fer la declaració de la renda.

· És un impost progressiu, la qual cosa significa que la taxa imposada augmenta a mesura que augmenten els ingressos del/la contribuent.

2. Qui ha de presentar-la?

Totes les persones que tributin a Espanya han de realitzar la declaració de la renda excepte les següents:

a) Contribuents que hagin percebut rendes procedents del treball personal, que siguin iguals o menors de 22.000€ anuals (14.000€ en el cas que hi hagi més d’un pagador):

· Sempre que provinguin d’un sol pagador

· Si existeixen diversos pagadors, sempre que el total del segon i els següents, per ordre de quantia, no siguin majors de 1.500€.

· Si els únics beneficis són prestacions passives (com per exemple pensions, assegurances col·lectives, prestacions d’assegurances de dependència…), sempre que el tipus de retenció aplicable s’hagi fet d’acord amb el procediment establert de manera reglamentària.

b) Contribuents que hagin rebut beneficis íntegrament de capital mobiliari, com a dividends d’accions, interessos de dipòsits, de comptes, de valors de renda fixa, etc., o beneficis de guanys patrimonials, que es derivin de, per exemple, premis per la participació en jocs o concursos.

Això es durà a terme en el cas que hagin estat sotmesos a retenció o ingrés a compte, i si la seva quantia total no és major que 1.600€ anuals. Hi ha una excepció d’aquest límit, i es basa en els guanys patrimonials que provinguin de reemborsaments d’accions o participacions d’inversió col·lectiva, en el cas que la base de retenció no estigui determinada per la quantia que s’integri en la base imposable.

c) Contribuents que hagin obtingut rendes immobiliàries imputades, beneficis que siguin de capital mobiliari que no estiguin subjectes a retenció, i es derivin de Lletres del Tresor, subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o amb preu taxat i beneficis de patrimoni que procedeixin d’ajudes públiques (amb un límit de 1.000€ a l’any).

d) Contribuents que, en l’exercici de 2020 (any de la renda en aquest cas), hagin adquirit beneficis de treball, de capital mobiliari o immobiliari i d’activitats econòmiques, així com beneficis patrimonials (independentment de si estan sotmesos o no a retenció), amb un valor màxim de 1.000€ a l’any i amb pèrdues patrimonials menors de 500€, ja sigui en tributació individual o conjunta.

En establir les sumes dels contribuents, no es tindran en compte les rendes exemptes de l’IRPF, com, per exemple, les beques públiques per als cursos escolars, les pensions alimentàries rebudes pels pares per decisió judicial, etc. A més, tampoc es farà amb les rendes subjectes a premis d’alguns tipus de loteries i apostes, els quals són regulats en disposició addicional trentena de la Llei de l’IRPF.

3. Quin percentatge a pagar segons les rendes?

Per a establir aquesta progressivitat s’apliquen els coneguts com a trams de l’IRPF, que és el percentatge que cal aplicar a cada tram de renda per a obtenir la quota a pagar a Hisenda.

Des deFinsTram IRPF
0 €12.450 €19 %
12.450 €20.200 €24 %
20.200 €35.200 €30 %
35.200 €60.000 €37 %
60.000 € en endavant45 %

Un dels errors més habituals entorn dels trams de l’IRPF és confondre el tram de l’IRPF amb el percentatge que s’aplica sobre la totalitat de la renda. Però no funcionen exactament així: els contribuents pagaran un 19% pels primers 12.450€, un 24% pels 7750€ següents fins a 20.200€, i així successivament.
De fet, de no calcular-se així, i aplicar-se el tipus sobre la totalitat de la renda, no sempre interessaria una pujada de sou o obtenir més ingressos.

4. Com accedir a l’esborrany de la declaració de la renda?

Per a accedir a l’esborrany, has de seguir els següents passos:

1. Revisa les dades fiscals per a modificar-les o confirmar-les

a) Accedeix a la pàgina web de l’Agència Tributària, selecciona “Campanyes” en el menú de la dreta i fes clic en “Renda 2020” (en aquest cas) i després accedeix a “Consulti les seves dades fiscals”.

b) A continuació, identifica’t fent ús del certificat electrònic, DNI digital o Sistema [email protected] (si és la primera vegada que fas la declaració de la renda). Una vegada estiguis dins, accedeix a la Seu Electrònica.

c) Revisa les teves dades fiscals i en aquesta pantalla és on pots modificar-les o confirmar-les en cas de necessitar-ho. Després, selecciona “Continuar”

d) En la següent pantalla, pots veure tots els ingressos que has tingut en l’exercici corresponent.

2. Accedeix a l’esborrany

a) Accedeix a la pàgina web de l’Agència Tributària, selecciona “Campanyes” en el menú de la dreta i fes clic en “Renda 2020” (en aquest cas) i ara fes clic en “Servei de tramitació esborrador / declaració (Renda WEB)”

b) Selecciona “Esborrador” i, de nou, modifica i completa les dades que es mostren en aquesta primera pantalla i a continuació fes clic a “Acceptar”.

c) Una vegada dins de l’esborrany, t’apareixerà si et surt a pagar o a retornar. Com saber-ho? En “Vista prèvia” tens tot el resum de totes les partides que componen la teva declaració, i, en l’última pàgina s’indica l’import del pagament o devolució en l’apartat corresponent.

5. Com presentar la declaració de la renda?

Hi ha tres maneres de fer-ho: per internet, de manera presencial o per telèfon.

a) En línia

Per a presentar la declaració de la renda per internet al Juan Palomo, has de seguir els passos indicats en l’apartat 4: “Com accedir a l’esborrany de la declaració de la renda?”.

Només cal afegir que, després de realitzar tots els passos de l’esborrany, hauràs de fer clic a “Presentar declaració” (disponible a partir del 7 d’abril) i seguir els passos intuïtius per a finalitzar el procés.

b) Presencial

A partir del dia 2 de juny de 2021, pots presentar la declaració de la renda de manera presencial en alguna de les oficines de l’Agència Tributària (troba la teva aquí).

Enguany, a causa de les mesures de prevenció de la Covid-19, has de demanar cita prèvia via en línia per a poder fer-ho (demana cita prèvia aquí disponible a partir del 27 de maig). A més, es pot sol·licitar cita per telèfon, telefonant als següents números:

· 901 12 12 24
· 91 535 73 23
· 91 553 00 71

Quan tinguis la cita, has d’acudir a l’oficina de l’Agència Tributària que correspongui, i el funcionariat t’ajudarà a fer el procés i presentar la declaració de la renda.

c) Telèfon

Si vols fer la renda de manera telefònica, el termini per a això comença el dia 6 de maig.

Enguany, a causa de les mesures sanitàries a causa de la Covid-19, has de demanar cita prèvia per internet a la pàgina web de l’Agència Tributària o sol·licitar-la per telèfon, telefonant als següents números:

· 901 12 12 24
· 91 535 73 26
· 901 22 33 44
· 91 553 00 71

La possibilitat de demanar cita comença el 4 de maig de 2021, encara que no podràs realitzar operacions fins al dia 6.

6. Quina documentació es necessita per a fer la declaració de la renda?

Presencial, per telèfon o per internet, és important tenir a mà documents de diversos tipus: identificació, de la renda percebuda, justificació de deduccions i la declaració de la renda d’anys anteriors.

Documents d’identificació:

· DNI original: en el cas que desitgis realitzar la declaració de manera conjunta, també has de tenir una fotocòpia del DNI de les persones que apareguin en el teu IRPF, és a dir, el teu cònjuge i els teus fills/as, en el cas que siguin majors d’edat i treballin.

· Número IBAN del teu compte bancari

· Referència cadastral del teu domicili: això es pot aplicar tant en el cas que posseeixis un domicili en propietat com en el cas que vives en lloguer. És necessari per a identificar la teva residència fiscal, així com per a altres domicilis de la teva propietat, perquè has de pagar impostos per aquests.

· Autorització signada pels altres declarants i fotocòpia del seu DNI: document necessari en cas que presentis la declaració de la renda a nom d’una altra persona, independentment que sigui individual o conjunta.

Documents per a realitzar la declaració d’IRPF depenent de la mena de renda que percebis

> Documents relacionats amb els rendiments procedents de treball:

· Dades relatives al teu salari: en el cas que ser una persona assalariada, has d’aportar un certificat que emeti el pagador i que contingui les teves retribucions.

Si no pots accedir a aquesta informació, abans d’assistir a la teva cita amb Hisenda, has de revisar les teves dades fiscals a través de Renda Web, per a comprovar que són correctes, ja que és la informació que la persona tècnica utilitzarà.

· Certificat d’acomiadament: en aquest cas has d’aportar un certificat amb la data d’acomiadament i l’import de la indemnització, l’exempció de la qual de l’IRPF varia en funció d’uns certs límits.

> Documents relacionats amb els rendiments procedents d’activitats econòmiques:

· Informació sobre el teu negoci: si ets autònom/a o compagines el teu treball amb una activitat econòmica per compte propi necessites aportar una certa informació. En concret, un balanç d’activitat en el qual als teus ingressos se li resten les despeses deduïbles (consum energètic, mòbil, internet, nòmines o la teva quota de autònom/a…).

I és que l’Agència Tributària no té constància d’aquestes dades si no li ho has comunicat en les declaracions trimestrals. No obstant això, té informació sobre els teus ingressos mitjançant les factures que emets i per les retencions que duen a terme els teus clients si són empreses o altres professionals.

> Documents relacionats amb els rendiments procedents de capital mobiliari:

· Certificats del banc i contractes en cas d’inspecció: part de les teves inversions, específicament al rendiment de dipòsits, les lletres del tresor o algunes assegurances de vida i estalvi.

· Contractes d’arrendament i préstecs signats: arrendament de béns immobles, negocis mines o cessió de capitals a tercers (préstecs).

> Documents relacionats amb els rendiments procedents de capital immobiliari:

· Informació sobre el teu pis arrendat i el lloguer que cobres: en el cas que tinguis un pis arrendat, en la teva declaració has d’incloure el lloguer que cobres. Hisenda et demanarà que identifiquis els pisos amb referència cadastral, i que aportis dades dels teus ingressos i de despeses deduïbles. No seran necessàries les factures ni el contracte de lloguer, però sí que és recomanable que el tinguis per si hi ha una inspecció fiscal.

> Documents relacionats amb els guanys i pèrdues patrimonials:

En aquest apartat de la declaració de la renda es computa el següent:

· Inversions:

En cas de tenir accions, fons d’inversió, ETFs, fons indexats… has de presentar un resum de les operacions que hagis dut a terme, amb les dates de compra i venda i els preus als quals es van fer. Els proveïdors d’aquestes operacions t’ho proporcionen.

· Vendre una casa:

És necessari presentar el contracte de compravenda, escriptures, i rebuts de les millores que hagis dut a terme i que vulguis sumar al preu d’adquisició inicial del domicili, per a poder calcular el guany o pèrdua patrimonial.

· Loteria, jocs d’atzar, etc:

Hisenda precisa del justificant de cobrament dels premis de la loteria i altres jocs d’atzar que siguin majors de 20.000€. Això també succeeix amb els premis de concursos o cistelles de nadal del supermercat, encara que en aquests casos no és aplicable el límit de 20.000€.

Documents necessaris per a justificar les teves deduccions:

Els documents en els quals es presenten totes les despeses deduïbles també són necessaris per a la declaració de la renda. En concret, aquests són els principals documents que has de tenir a mà:

· Lloguer d’un habitatge:

Pots aportar el contracte de lloguer, presentant les quantitats pagades (aportant l’extracte amb les dades que t’envia el banc relatius a aquesta), el DNI de l’arrendador, i la referència cadastral de l’habitatge.

També pots portar la factura amb la prima de les assegurances que es vinculen per a poder introduir-los com a despesa deduïble.

· Donacions:

Has de presentar els justificants dels ingressos que hagis aportat a les ONG, tant si ets soci/a com si es tracta d’una aportació esporàdica. En el cas que hagis aprofitat el 35% de deducció per donar durant més d’un any, has de guardar els donatius d’anteriors exercicis.

Altres casos:

Així mateix, en desgravar per aportacions a empreses de nova creació, per quota d’un col·legi professional, o en posseir beneficis d’avantatges fiscals per motiu d’incapacitat o família nombrosa, necessites la documentació que ho acrediti.

Documents de la declaració que has de guardar:

Per a possibles inspeccions fiscals i per a realitzar la declaració de la renda durant els pròxims anys, és important guardar tota la documentació que hagis presentat en realitzar la declaració de la renda durant quatre anys des del moment en què es presenta, així com la pròpia declaració.

7. Com fer la declaració si he estat en ERTO?

Si has de presentar la declaració de la renda, el següent a tenir en compte si has estat en ERTO i, en aquest cas, distingir entre un ERTO de reducció de jornada i una suspensió d’ocupació.

En el primer cas, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SOC) pagarà la seva part corresponent i l’empresa la seva.

Mentre que en el segon cas serà el SOC el que farà el seu abonament únicament durant el període de vigència de l’expedient de regulació d’ocupació.

En tots dos supòsits les xifres percebudes seran considerades rendiments íntegres del treball, ja que les prestacions per desocupació reben tal condició i tributen de cara al pagament anual d’impostos.

La situació implica que el/la treballador/a té dues vies de pagament. Així, Hisenda fixa que el contribuent que té dos o més pagadors ha de presentar la seva declaració si els seus rendiments del treball superen els 14.000€ i la quantitat pagada pel segon pagador (i successius) excedeix els 1.500€.

Per tant, en cas contrari, els rendiments del treball han de superar els 22.000€. D’aquesta manera, i aprofundint en aquesta matèria, ens podem trobar que la figura del segon pagador provoqui que molts ciutadans tinguin l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF en la primavera del 2021.

8. Com pago o rebo els diners d’hisenda?

En presentar la declaració tant si et surt a retornar com a pagar, has d’afegir l’IBAN del compte a la qual vols rebre l’ingrés o realitzar el pagament.

En cas que l’import sigui positiu (hagis de pagar) pots fraccionar el pagament segons s’indica en el mateix model o bé optar per pagar-lo d’una vegada.

9. Calendari de la renda 2020-2021

Des del 7 d’abril fins al 30 de juny tens temps per a presentar la declaració de la renda de l’any 2020.

Pren nota de les següents dates segons el format en què triïs presentar-la (presencial, telefònic i en línia), ja que si incompleixes el termini l’Administració podrà sancionar-te amb una multa.

· 7 d’abril: comença la campanya. A partir d’aquest dia, ja pots tenir accés a l’esborrany, modificar i presentar la declaració de la renda per Internet.

· 4 de maig: s’inicia el termini per a demanar cita prèvia en el cas de realitzar la declaració de la renda per telèfon.

· 6 de maig: comença el període per a presentar la declaració de manera telefònica.

· 27 de maig: a partir d’aquesta data, ja es pot demanar cita prèvia per a poder realitzar la declaració de la renda de manera presencial.

· 2 de juny: comença el termini per a dur a terme la declaració presencialment, en les oficines de l’Agència Tributària.

· 29 de juny: aquesta és la data límit per a poder demanar cita prèvia.

· 30 de juny: acaba la campanya. És l’últim dia per a poder presentar la declaració.

Ara ja tens a mà tot el que necessites saber per a realitzar la declaració de la renda enguany i tots els següents. Estalvia temps i diners!