Avís Legal

Denominació social: BNC10 BARCELONA FINTECH S.L. (BNC10). Avinguda Diagonal 564, 3r, 2a – 08021 Barcelona.

E-mail de contacte: [email protected] 

Acceptació de les condicions d’ús

Les presents Condicions d’Ús regulen la utilització de l’App/Web BNC 10 que BNC10 BARCELONA FINTECH S.L. posa a la disposició dels Usuaris.

Les Condicions d’Ús juntament amb l’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies constitueixen en el seu conjunt els termes i condicions que regeixen l’accés i ús de la part pública de l’App/Web.

L’accés i utilització de l’App/Web per part de l’Usuari suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els presents Termes i Condicions. BNC 10 es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar els presents Termes i Condicions de l’App/Web.

Condicions d’ús de l’App/Web

L’Usuari s’obliga a fer un bon ús de l’App/Web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic. Igualment, l’Usuari es compromet a no usar l’App/Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme conducta alguna que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de BNC10 o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar l’App/Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d’aquest.

L’Usuari serà responsable de la veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per BNC10 per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts per l’App/Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a BNC10 sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

S’informa l’Usuari que, en el cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es deriven dels Termes i Condicions o de qualsevol altres termes o condicions particulars recollits en l’App/Web, BNC10 es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a l’App/Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi. Així mateix, BNC10 es reserva la possibilitat d’exercir tals mesures en el cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els presents Termes i Condicions o de qualsevol altres termes o condicions particulars recollits en l’App/Web.

BNC10 es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en l’App/Web, incloent els continguts i/o serveis que en ell s’integren, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, en qualsevol moment i sense previ avís. Especialment, BNC10 es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a l’App/Web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a BNC10 que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per a l’adequat funcionament de l’App/Web. A aquest efecte, BNC10 es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través de l’App/Web.

Propietat intel·lectual i industrial

BNC10 BARCELONA FINTECH S.L. per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial l’App/Web així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc..). Seran per tant obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a la disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta App/Web, amb finalitats comercials en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic.

En cas que l’usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts de l’App/Web suposi una violació dels drets de la propietat intel·lectual haurà de comunicar-ho a BNC10 BARCELONA FINTECH S.L. a través de les dades de contacte de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL D’AQUEST AVÍS LEGAL i Condicions Generals d’ús.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre Usuari d’Internet tingués coneixement que qualsevol classe d’informació o contingut de l’App/Web o facilitats a través de la mateixa és il·lícit, lesiu de drets de tercers, nociu, denigrant, violent, inadequats, contrari a el que s’estableix en les presents Condicions d’Ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, usos i bons costums, podrà posar-se en contacte amb BNC10 indicant els següents extrems:

  • • dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
  • • descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o informació, així com l’adreça concreta en la qual es troba disponible;
  • • en el supòsit de violació de drets de tercers, tals com propietat intel·lectual i industrial, haurà de facilitar-se les dades del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si escau, la representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.

La recepció per part de BNC10 de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant quan això no resulti notori o evident. En tot cas, BNC10 es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, encara no sent il·lícits, resultin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d’Ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

Responsabilitats

BNC10 no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal de BNC10, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

BNC10 no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de BNC10 o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de BNC10, excepte autorització expressa d’aquesta última.

BNC10 no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts a través del portal de BNC10 per terceres persones o entitats.

BNC10 tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de BNC10;

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres; ús indegut o inadequat del portal de BNC10; o errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Llei aplicable

El contingut d’aquest Avís Legal es regirà conforme a la legislació espanyola.

Les parts sotmeten la resolució de qualsevol litigi o reclamació relacionat amb l’App/Web BNC10 als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.